Shrimp Fried Rice w/ Thai Basil

Shrimp Fried Rice w/ Thai Basil

Shrimp Fried Rice w/ Thai Basil
#Shrimp, #Fried, #Rice, #w/, #Thai, #Basil